Giới thiệu

PHIM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM AMIS.VN

Phim tổng quan phần mềm AMIS.VN
video amis
AMIS.VN là dịch vụ phần mềm online đáp ứng đầy đủ mọi nghiệp vụ quản trị tại doanh nghiệp, các nghiệp vụ tích hợp với nhau thành một hệ thống hợp nhất gồm: Kế toán; Nhân sự; Bán hàng; Sản xuất; Công việc; Truyền thông; Tri thức; Sáng kiến; Hành chính; Website.