Dành cho giảng viên

Nhằm giúp Giảng viên các Trường triển khai giảng dạy cho sinh viên thực hành trên phần mềm quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN, MISA có xây dựng sẵn các tài liệu hướng dẫn hỗ trợ cho công tác tổ chức đào tạo cho Giảng viên, bao gồm những tài liệu sau:
1/ Tài liệu hướng dẫn tổ chức giảng dạy:
Để tổ chức giảng dạy phần mềm quản trị hệ thống doanh nghiệp hợp nhất, giảng viên tham khảo tại đây tại đây
2/ Tài liệu giảng dạy:
Để tổ chức triển khai giảng dạy, giảng viên tham khảo các tài liệu sau đây:
amis.vnTÀI LIỆU KẾ TOÁN
TÊN TÀI LIỆU Ý NGHĨA TÀI LIỆU TẢI TÀI LIỆU
1. Chương trình đào tạo kế toán Phân nội dung và thời lượng đào tạo môn kế toán amis.vn
2. Tài liệu hướng dẫn:
Tổng quan về phần mềm kế toán (PMKT) Hướng dẫn tiếp cận với việc ứng dụng PMKT vào công việc thực tế của kế toán amis.vn
Mở sổ kế toán Hướng dẫn các bước mở sổ kế toán và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Kế toán vốn bằng tiền Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền và thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Kế toán mua hàng Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán mua hàng và thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Kế toán bán hàng và công nợ phải thu Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán bán hàng, công nợ phải thu và thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Quản lý phát hành hóa đơn Hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý phát hành hóa đơn và thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Kế toán công cụ dụng cụ Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán công cụ dụng cụ và thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Kế toán tài sản cố định Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán tài sản cố định và thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Kế toán giá thành Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán giá thành và thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Tổng hợp và báo cáo tài chính Hướng dẫn các nghiệp vụ tổng hợp, lập báo cáo tài chính và thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Kế toán thuế Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán thuế và thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Một số chức năng khác Hướng dẫn một số chức năng khác trên phần mềm và thao tác thực hiện amis.vn
3. Bài tập thực hành kế toán Bài tập thực hành công tác kế toán trên phần mềm amis.vnamis.vn
amis.vnTÀI LIỆU NHÂN SỰ
TÊN TÀI LIỆU Ý NGHĨA TÀI LIỆU TẢI TÀI LIỆU
1. Chương trình đào tạo Nhân sự Phân nội dung và thời lượng đào tạo môn quản trị nhân sự amis.vn
2. Tài liệu hướng dẫn:
Tổng quan về phần mềm nhân sự Hướng dẫn tiếp cận với việc ứng dụng phần mềm nhân sự vào công việc thực tế của nhân sự amis.vn
Nghiệp vụ quản lý Hồ sơ Hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý hồ sơ và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Nghiệp vụ quản lý Hợp đồng Hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý hợp đồng và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Nghiệp vụ quản lý thời gian Hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý thời gian và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Nghiệp vụ tính lương Hướng dẫn các nghiệp vụ tính lương và và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Nghiệp vụ về thuế Hướng dẫn các nghiệp vụ thuế và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Nghiệp vụ tuyển dụng Hướng dẫn các nghiệp vụ tuyển dụng và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Nghiệp vụ bảo hiểm Hướng dẫn các nghiệp vụ bảo hiểm và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Nghiệp vụ đào tạo Hướng dẫn các nghiệp vụ đào tạo và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Nghiệp vụ đánh giá Hướng dẫn các nghiệp vụ đánh giá nhân viên và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Nghiệp vụ quản lý phúc lợi Hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý phúc lợi và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Nghiệp vụ khen thưởng Hướng dẫn các nghiệp vụ khen thưởng và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Nghiệp vụ kỷ luật Hướng dẫn các nghiệp vụ kỷ luật và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Nghiệp vụ quản lý tài sản Hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý tài sản và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Nghiệp vụ quản lý nhân viên đi công tác Hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý nhân viên đi công tác và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Nghiệp vụ giải quyết nghỉ việc Hướng dẫn các nghiệp vụ giải quyết nghỉ việc và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
3. Bài tập thực hành nhân sự Bài tập thực hành công tác nhân sự trên phần mềm amis.vn
amis.vnTÀI LIỆU BÁN HÀNG
TÊN TÀI LIỆU Ý NGHĨA TÀI LIỆU TẢI TÀI LIỆU
1. Chương trình đào tạo bán hàng Phân nội dung và thời lượng đào tạo môn quản trị quan hệ khách hàng amis.vn
2. Tài liệu hướng dẫn (TLHD)
Tổng quan về phần mềm quản trị quan hệ khách hàng Hướng dẫn tiếp cận với việc ứng dụng phần mềm bán hàng vào công việc thực tế khi quản trị khách hàng amis.vn
Nghiệp vụ dành cho nhân viên kinh doanh (NVKD) Hướng dẫn các nghiệp vụ dành cho NVKD và các thao tác thực hành trên phần mềmq amis.vn
Nghiệp vụ dành cho quản lý bán hàng (QLBH) Hướng dẫn các nghiệp vụ dành cho QLBH và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
Nghiệp vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng Hướng dẫn các nghiệp vụ tư vấn hỗ trợ chăm sóc khách hàng và các thao tác thực hành trên phần mềm amis.vn
amis.vnTÀI LIỆU KHÁC
TÊN TÀI LIỆU Ý NGHĨA TÀI LIỆU TẢI TÀI LIỆU
1. Hướng dẫn sử dụng online phần mềm AMIS.VN Tài liệu online dùng hướng dẫn giảng viên sử dụng phần mềm AMIS.VN amis.vn
2. Hướng dẫn tổ chức cho sinh viên thực hành Hướng dẫn giảng viên cách thức tổ chức thực hành cho sinh viên trên phần mềm AMIS.VN để giảng dạy cho sinh viên amis.vn
3. Hướng dẫn tổ chức đánh giá sinh viên trên AMIS.VN Hướng dẫn giảng viên cách thức tổ chức đánh giá sinh viên trên phần mềm AMIS.VN amis.vn