Kiến thức Kế toán Hạch toán, kê khai và quyết toán thuế trên AMIS.VN

Hạch toán, kê khai và quyết toán thuế trên AMIS.VN

255
Tổng quan
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước luôn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Hiểu rõ tầm quan trọng và sự khó khăn của doanh nghiệp trong hạch toán thuế, Phân hệ Thuế trong AMIS.VN tự động lấy lên các bảng kê thuế đấu vào, đầu ra, tờ khai thuế với từng loại thuế khác nhau như thuế GTGT, TTĐB. Ngoài ra, tất cả tờ khai, Phụ lục, Báo cáo tài chính đều có mã vạch theo đúng quy định của cơ quan thuế. Đặc biệt, doanh nghiệp có thể nộp báo cáo thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm đến cơ quan thuế qua dịch vụ MTAX.VN

Phân hệ thuế giúp gì cho doanh nghiệp?

1. Giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ: Lập tờ khai và phụ lục cho các loại thuế GTGT,TNDN,TTĐB và thực hiện các nghiệp vụ khấu trừ thuế, quyết toán thuế, nộp thuế.

2. Tự động lập Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra, Tờ khai thuế và Phụ lục từ các chứng từ mua hàng, bán hàng.

3. Hàng tháng, phần mềm sẽ tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra để xác định số thuế phải nộp hay được hoàn lại.

4. Khi quyết toán thuế TNDN, phần mềm tự động xác định số thuế TNDN cần phải nộp hay được hoàn lại.

5. Tất cả tờ khai, Phụ lục, Báo cáo tài chính đều có mã vạch theo đúng quy định của cơ quan thuế. Đặc biệt, doanh nghiệp có thể nộp báo cáo thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm đến cơ quan thuế qua dịch vụ MTAX.VN