Quản lý tài sản cố định trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

AMIS.VN giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ kế toán TSCĐ như: Ghi tăng, Ghi giảm, Đánh giá lại, Điều chuyển, Kiểm kê, Tính khấu hao. Phần mềm đáp ứng nhiều phương pháp tính khấu hao: Đường thẳng, Số dư giảm dần, Theo sản lượng sản phẩm, dịch vụ và tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng TSCĐ như: Thông tư 203/2009/TT-BTC, Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Đặc biệt, phần mềm quản lý TSCĐ theo từng phòng ban, bộ phận, phân bổ chi phí khấu hao cho từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc tính lãi lỗ theo bộ phận, phòng ban.

1. Doanh nghiệp có thể thực hiện tất cả nghiệp vụ TSCĐ: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Kiểm kê, Tính khấu hao, Đánh giá lại TSCĐ.

Lập chứng từ ghi tăng TSCĐ cho từng đơn vị sử dụng, tự động xác định tỷ lệ tính khấu hao cho từng TSCĐ

Tự động trích khấu hao cho toàn bộ TSCĐ theo từng kì, tự động xác định giá trị tính hoặc không tính vào CP hợp lý

Lập chứng từ ghi giảm TSCĐ cho từng đơn vị sử dụng, tự động định khoản bút toán ghi giảm

Lập chứng từ điều chuyển TSCĐ từ đơn vị này đến đơn vị khác


Lập chứng từ đánh giá lại do nâng cấp, sửa chữa lớn, tháo dỡ 1 hay 1 số bộ phận, liên doanh,…

2. Đáp ứng các phương pháp khấu hao mà doanh nghiệp đang áp dụng: Khấu hao theo đường thẳng, Khấu hao theo số dư giảm dần, Khấu hao theo sản lượng sản phẩm, dịch vụ.

Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng chính xác đến từng ngày

3. Định kì, phần mềm còn giúp kế toán in được danh sách tài sản để cùng cán bộ quản lý tài sản đối chiếu và kiểm đếm trong thực tế nhằm phát hiện chênh lệch. Nếu phát hiện tài sản mất mát hoặc hư hỏng, kế toán có thể thực hiện việc xử lý chênh lệch bằng cách lập chứng từ ghi giảm ngay trên biên bản kiểm kê.


4. Đặc biệt, AMIS.VN hỗ trợ doanh nghiệp phân bổ chi phí khấu hao cho từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc lãi lỗ theo bộ phận, phòng ban


Phân bổ theo ĐTTHCP để tính giá thành SP
Phân bổ theo bộ phận để tính lãi lỗ

5. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ nhiều tiện ích hay như: Xem được toàn bộ nội dung ghi tăng, ghi giảm, đánh giá lại, điều chuyển trong kì chỉ trên giao diện báo cáo sổ tài sản cố định, nhân bản TSCĐ trong danh sách, nhân bản các chứng từ giống nhau, …

Quỹ Ngân hàng Mua hàng Bán hàng
Kho Hợp đồng Tài sản cố định Công cụ dụng cụ
Giá thành Thuế Ngân sách Tổng hợp