Phân hệ Giá thành trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN đáp ứng nhiều loại hình doanh nghiệp

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Sản xuất, Xây dựng, Dịch vụ tính giá thành sản phẩm/dịch vụ theo nhiều phương pháp: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Định mức, Phân bước song song, Phân bước liên tục. Phần mềm tự động tập hợp các chi phí sản xuất trực tiếp cho từng đối tượng tập hợp chi phí, Phân bổ chi phí gián tiếp theo Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp.

Đặc biệt, AMIS.VN cho phép đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Chi phí vật liệu chính, Khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương, Chi phí sản xuất định mức.


1. Tự động tổng hợp các chi phí phát sinh trực tiếp cho từng đối tượng tập hợp chi phí, thông thường là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp.

2. Phân bổ chi phí gián tiếp, chi phí Khấu hao Tài sản cố định, Chi phí phân bổ CCDC cho nhiều đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành

Phân bổ CP gián tiếp ( Thông thường là CP Sản xuất chung) cho nhiều ĐTTHCP
theo các tiêu chí: Nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp

Cho phép phân bổ CP khấu hao TSCĐ, CP phân bổ CCDC cho nhiều ĐTTHCP để tính ra giá thành

3. Tự động kết chuyển chi phí sản xuất theo từng đối tượng tập hợp chi phí sang tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (154) để tính giá thành sản phẩm, tự động nghiệm thu các công trình vụ việc, đơn hàng, hợp đồng.

4. Tự động cập nhật giá thành từng sản phẩm cho những lần nhập kho trước đó, tự động cập nhật giá xuất kho cho các sản phẩm được tính giá thành trên các phiếu xuất kho tương ứng.

5. Đặc biệt, AMIS.VN giúp Doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo các phương pháp đang áp dụng:
6. Cung cấp các báo cáo giá thành theo đúng quy định của nhà nước: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, Sổ chi phí sản xuất kinh doanh, …

Quỹ Ngân hàng Mua hàng Bán hàng
Kho Hợp đồng Tài sản cố định Công cụ dụng cụ
Giá thành Thuế Ngân sách Tổng hợp