Doanh nghiệp kiểm soát kế hoạch thu – chi bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Phân hệ Ngân sách trong phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhấtAMIS.VN hỗ trợ doanh nghiệp lập dự toán thu, chi ngân sách, theo dõi các yêu cầu cấp kinh phí, phê duyệt yêu cầu và cấp phát ngân sách theo từng bộ phận, phòng ban, chi nhánh. Đồng thời trợ giúp các nhà quản lý cấp cao có thể kiểm soát tình hình thu chi và tình hình sử dụng ngân sách của từng bộ phận, phòng ban, chi nhánh.


Phân hệ Ngân sách giúp gì cho doanh nghiệp?

1. Lập dự toán thu, dự toán chi ngân sách theo tháng, năm chi tiết các đầu mục cho từng chi nhánh, phòng ban giúp kế toán kiểm soát tốt định mức chi tiêu của doanh nghiệp.

Quản lý thu ngân sách
  • Các văn phòng, chi nhánh có thể lập dự toán thu ngân sách cho từng bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng mục thu
  • Tổng công ty có thể tập hợp dự toán thu của tất cả các văn phòng, chi nhánh con
  • Theo dõi tình hình thu ngân sách thực tế của từng văn phòng, chi nhánh, bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng mục thu


Quản lý chi ngân sách

  • Các văn phòng, chi nhánh có thể lập dự toán chi tiêu ngân sách cho từng bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng mục chi
  • Tổng công ty có thể tập hợp dự toán chi tiêu của tất cả các văn phòng, chi nhánh con
  • Các văn phòng, chi nhánh có thể lập yêu cầu cấp phát ngân sách để gửi lên Tổng công ty
  • Tổng công ty phê duyệt yêu cầu cấp phát ngân sách cho các văn phòng, chi nhánh cấp dưới
  • Tổng công ty thực hiện chi tiền mặt hoặc tiền gửi để cấp phát cho văn phòng, chi nhánh.
  • Theo dõi tình hình chi ngân sách thực tế của từng văn phòng, chi nhánh, bộ phận phòng ban chi tiết theo từng mục chi

2. Lập yêu cầu cấp kinh phí, phê duyệt yêu cầu và cấp phát ngân sách theo từng phòng ban, chi nhánh.

3. Tự động cảnh báo khi chi quá định mức ngân sách.

4. Kiểm soát việc chi tiêu của chi nhánh, phòng ban, dự báo các khoản chi phí biến động ngoài dự toán giúp doanh nghiệp điều chuyển luồng tiền tối ưu, hiệu quả.

Quỹ Ngân hàng Mua hàng Bán hàng
Kho Hợp đồng Tài sản cố định Công cụ dụng cụ
Giá thành Thuế Ngân sách Tổng hợp