Kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính trong phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Phân hệ Tổng hợp trong phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ các phân hệ khác đồng thời tập hợp dữ liệu để lên hệ thống sổ sách tổng hợp và Báo cáo tài chính. Ngoài ra phân hệ tổng hợp còn có chức năng lập Chứng từ ghi sổ, Các bút toán phân bổ, kết chuyển và các bút toán điều chỉnh,…


Phân hệ Tổng hợp giúp gì cho doanh nghiệp?

1. Cho phép kế toán thực hiện các nghiệp vụ khác: Hạch toán chi phí lương, điều chỉnh thuế GTGT, lập chứng từ ghi sổ, tính tỷ giá xuất quỹ, xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại ngoại tệ cuối năm,…


2. Kết nối với phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN để tự động hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, thu nhập cá nhân giúp kế toán không phải tính toán và nhập liệu trên phần mềm.
3. Tự động kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.


Cuối năm, kế toán tổng hợp có thể lập các loại báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC rất nhanh chóng.


4. Cho phép kế toán tổng hợp kiểm tra báo cáo, sổ kế toán tổng hợp và chi tiết. Nếu phát hiện sai sót có thể tìm đến chứng từ sai sót để chỉnh sửa một cách nhanh nhất.
5. Kế toán tổng hợp có thể kiểm tra toàn bộ sổ sách, báo cáo của doanh nghiệp trực tiếp trên màn hình tổng hợp. Có thể mở ngay chứng từ hạch toán để điểu chỉnh thông tin nhằm đảm bảo số liệu được đúng đắn và hợp lý.
6. Cho phép khoá sổ kế toán để báo cáo, sổ sách đã nộp không bị thay đổi số liệu.

Quỹ Ngân hàng Mua hàng Bán hàng
Kho Hợp đồng Tài sản cố định Công cụ dụng cụ
Giá thành Thuế Ngân sách Tổng hợp