Ứng dụng kế toán online trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp doanh nghiệp xác định lãi lỗ của bộ phận kinh doanh như thế nào?

Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

Ứng dụng kế toán online trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN cho phép doanh nghiệp nhanh chóng tính được lãi lỗ theo từng bộ phận kinh doanh nhằm xác định hiệu quả hoạt động để biết bộ phận kinh doanh nào đang mang lợi nhuận tốt nhất cho công ty, từ đó quyết định tiếp tục duy trì và có chính sách khen thưởng cho từng bộ phận kinh doanh.

AMIS.VN giúp xác định lãi lỗ cho từng bộ phận kinh doanh cho doanh nghiệp

có nhiều chi nhánh, văn phòng và nhiều bộ phận kinh doanh

Quy trình xác định lãi lỗ bộ phận kinh doanh

AMIS.VN tự động tập hợp doanh số đã bán trong kì theo từng bộ phận kinh doanh

AMIS.VN tự động tập hợp chi phí trực tiếp theo từng bộ phận kinh doanh

AMIS.VN phân bổ chi phí chung của các bộ phận phục vụ kinh doanh cho từng bộ phận kinh doanh

AMIS.VN tính lợi nhuận từng bộ phận kinh doanh để biết BPKD nào đang mang lợi nhuận tốt nhất cho công ty, từ đó quyết định tiếp tục duy trì và có chính sách khen thưởng cho từng BPKD