Phân tích tài chính kế toán cho Doanh nghiệp bằng ứng dụng kế toán online trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN cung cấp nhiều biểu đồ phân tích, hệ thống báo cáo quản trị giúp Giám đốc nắm bắt nhanh chóng, chính xác, tức thời các thông tin về:

1. Doanh thu
Nắm bắt được doanh số bán hàng theo chi nhánh/ văn phòng
Nhóm kinh doanh nào có doanh số tốt nhất
Sản phẩm nào bán tốt nhất
Thị trường nào có doanh số tốt nhất

2. Chi phí


Văn phòng, chi nhánh nào sử dụng chi phí hiệu quả nhất
Văn phòng, chi nhánh nào có lãi

So sánh chi phí đã chi cùng kì năm nay so với năm trước để biết chi phí
có được kiểm soát hiệu quả

Nắm bắt tình hình sử dụng từng khoản mục chi phí
để đảm bảo chi tiêu hợp lý trong định mức

3. Lợi nhuận

Biết bộ phận KD nào đang mang lại lợi nhuận tốt nhất cho công ty
để tiếp tục duy trì và có chính sách khen thưởng

Văn phòng, chi nhánh, cửa hàng nào có lợi nhuận cao nhất

Cho phép DN biết được hợp đồng dự án nào lãi hay lỗ
4. Tồn kho

Cho phép DN biết nhanh tồn kho từng mặt hàng: Có đủ hàng để bán cho khách hàng không, mặt hàng
nào đang tồn kho nhiều để gia tăng khả năng bán hàng cho mặt hàng đó,…

Đặc biệt, AMIS.VN còn cảnh báo hàng sắp hết hạn sử dụng (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng,…)
để DN chủ động hơn trong hoạt động bán hàng/chính sách bán hàng,…
5. Công nợ

Cho phép DN nắm tình trạng thu nợ của từng hợp đồng, dự án theo theo từng khách hàng,
bộ phận kinh doanh, nhân viên kinh doanh thực hiện,.. để kịp thời chỉ đạo thu nợ

Cho phép DN nắm bắt tình trạng xuất hoá đơn và tình trạng thu nợ theo hoá đơn của từng hợp đồng,dự án

Cho phép DN theo dõi công nợ phải thu khách hàng theo thị trường của từng chi nhánh, văn phòng

Cho phép thống kê công nợ phải thu của khách hàng những khoản nợ quá hạn chưa thu được tiền, sắp đến hạn
thu tiền. Đặc biệt, AMIS.VN cảnh báo công nợ trước hạn (quá hạn) chi tiết 1-30 ngày,…để DN chủ động thu nợ


AMIS.VN cho phép DN xác định tình trạng công nợ của từng khoản công nợ: Nợ bình thường,
nợ khó đòi, nợ không thể đòi, từ đó có thể xác định được cơ cấu tình trạng nợ của DN

.

AMIS.VM cho phép lập kế hoạch thu hồi công nợ chi tiết theo ngày, tuần, tháng,…
và theo dõi được mức độ hoàn thành kế hoạch
AMIS.VN cho phép dễ dàng ghi chép lời hứa thanh toán của khách hàng để có kế hoạch nhắc khách hàng trả nợ

6. Dự báo dòng tiền:

AMIS.VN giúp DN dự báo dòng tiền tại một thời điểm trong tương lai để tham mưu cho Giám đốc
có những quyết định đầu tư, cho vay hoặc trì hoãn nợ phải trả.

7. Ngoài ra, trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN, doanh nghiệp có thể xem MỌI LÚC, MỌI NƠI số dư cuối kỳ của bất kì tài khoản kế toán, số liệu tổng hợp phát sinh của tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí, lợi nhuận trước thuế, … trong khoảng thời gian bất kì, các chỉ tiêu tài chính: ROS, ROE, ROA, ROI,…