Ứng dụng kế toán online trong AMIS.VN Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ Tài chính – Kế toán

Ứng dụng kế toán online trongAMIS.VN đáp ứng tất cả nghiệp vụ kế toán như: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Kho, TSCĐ, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp …

Đáp ứng đầy đủ các biểu mẫu báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Giúp lãnh đạo cập nhật tức thời và chính xác số liệu về doanh thu, chi phí, lãi, lỗ, công nợ …

Đặc biệt, AMIS.VN cập nhật Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định sửa đổi các biểu mẫu thuế GTGT, TNDN, TTĐB, Thuế tài nguyên…

Phân tích tài chính

Cung cấp tức thời nhiều biểu đồ phân tích, hệ thống báo cáo quản trị giúp Giám đốc nắm bắt nhanh chóng, chính xác các thông tin về sức khỏe của Doanh nghiệp.

Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

Xác định lãi lỗ kinh doanh

Cho phép doanh nghiệp nhanh chóng tính được lãi lỗ theo từng bộ phận kinh doanh nhằm xác định hiệu quả hoạt động để biết bộ phận kinh doanh nào đang mang lợi nhuận tốt nhất.

Phân hệ Quỹ

Tiếp nhận đề nghị tạm ứng, thanh quyết toán trực tuyến. Tự động đối chiếu với Thủ quỹ để phát hiện chênh lệch, tự động xử lý kết quả kiểm kê.

Phân hệ Ngân hàng

Tự động đối chiếu chứng từ Thu, Chi với Sổ phụ ngân hàng để phát hiện chênh lệch. Dự báo dòng tiền, số dư của từng tài khoản trong tương lai.

Phân hệ Mua hàng

Tự động phân bổ chi phí mua hàng, hạch toán các khoản chiết khấu thương mại, báo cáo quản trị mua hàng theo mặt hàng, nhà cung cấp, nợ phải trả,…

Phân hệ Bán hàng

Thiết lập chính sách giá bán cho từng khách hàng, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng hóa đơn, đáp ứng cả 3 hình thức: tự in, đặt in, điện tử.

Phân hệ Kho

Quản lý hàng hóa theo mã vạch, số lô, hạn dùng, mã quy cách, quy đổi theo nhiều đơn vị tính. Tự động đối soát với Thủ kho để phát hiện chênh lệch, xử lý chênh lệch sau kiểm kê.

Phân hệ Hợp đồng

Theo dõi tiến độ thực hiện các loại hợp đồng mua, bán. Theo dõi chi tiết doanh thu, chi phí, công nợ và lãi lỗ theo từng hợp đồng, nhóm hợp đồng.

Phân hệ Tài sản cố định

Tự động tính khấu hao chi tiết đến từng TSCĐ. Tự động phân bổ chi phí khấu hao cho từng bộ phận, phòng ban, đối tượng tập hợp chi phí.

Phân hệ Công cụ dụng cụ

Phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần cho từng CCDC theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành, lãi lỗ kinh doanh.

Phân hệ Giá thành

Tự động phân bổ chi phí cho từng đối tượng tập hợp chi phí. Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Phân bước liên tục, Phân bước song song, Định mức.

Phân hệ Thuế

Tự động lập bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, tờ khai… In tờ khai, báo cáo thuế có mã vạch. Kê khai thuế trực tiếp qua mạng đến cơ quan thuế.

Phân hệ Ngân sách

Lập dự toán thu, dự toán chi ngân sách, phê duyệt yêu cầu và cấp phát ngân sách cho từng chi nhánh, phòng ban. Dự báo các khoản chi phí biến động ngoài dự toán.

Thủ Kho

Tiếp nhận các đề nghị nhập, xuất kho trực tiếp từ bộ phận Mua hàng, Bán hàng hoặc Kế toán kho, đếm số lượng hàng nhập – xuất thực tế sau đó ghi vào Sổ kho, Thẻ kho mà không phải nhập liệu lại giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai xót.

Thủ Quỹ

Tự động đối soát giữa Sổ quỹ của Thủ quỹ với Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của Kế toán để phát hiện chênh lệch. Tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê quỹ.

Phân hệ Tổng hợp

Tự động kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Lập báo cáo thuế và báo cáo quản trị trên cùng một dữ liệu.

Các bài liên quan

AMIS.VN giải quyết công tác quản trị tài chính kế toán trong doanh nghiệp như thế nào?
AMIS.VN đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ phù hợp với mọi Doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực
Hạch toán, quyết toán và nộp tờ khai thuế bằng phần mềm AMIS.VN