Kiến thức Hạn chế đối tượng đặt in, tự in hóa đơn

Hạn chế đối tượng đặt in, tự in hóa đơn

359
1. Hạn chế đối tượng đặt in, tự in hóa đơn

– Từ năm 2018 các doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện đặt in hóa đơn, cơ quan thuế sẽ thực hiện đặt in hóa đơn để bán cho các doanh nghiệp mới thành lập, hộ, cá nhân kinh doanh trong thời gian 6 tháng kể từ tháng thành lập. Trong thời gian này, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp để chuyển sang áp dụng HĐĐT của doanh nghiệp hoặc HĐĐT có mã của cơ quan thuế.
– Những hóa đơn do doanh nghiệp đặt in trước ngày 01/01/2018 thì được tiếp tục sử dụng trong năm 2018, 2019. Sau khi sử dụng hết hóa đơn này doanh nghiệp chuyển sang sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp hoặc HĐĐT có mã của cơ quan thuế.

– Riêng đối với các hàng hóa, dịch vụ đặc thù sử dụng tem, vé, thẻ là hóa đơn đặc thù có ghi mệnh giá, thì các doanh nghiệp, tổ chức vẫn thực hiện đặt in tem, vé, thẻ để sử dụng như hiện hành.
– Với các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng hóa đơn tự in trực tiếp từ máy tính tiền thì vẫn được tiếp tục sử dụng như hiện hành tuy nhiên định kỳ chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế để theo dõi, giám sát.