Kiến thức MISA SME.NET 2015 đáp ứng rất tốt nghiệp vụ kế toán tổng...

MISA SME.NET 2015 đáp ứng rất tốt nghiệp vụ kế toán tổng hợp cho doanh nghiệp

319
Phim này giới thiệu cho quý vị biết về nghiệp vụ kế toán tổng hợp bao gồm: kiểm tra, đối chiếu chứng từ với sổ sách; Phân bổ các khoản chi phí chung, chi phí trả trước; Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái (nếu có); Kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định lãi/lỗ; Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, thống kê …

Để xem phim giới thiệu các nghiệp vụ khác trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2015 vui lòng bấm vào đây.