Kiến thức MISA SME.NET 2015 đáp ứng rất tốt nghiệp vụ kế toán lương...

MISA SME.NET 2015 đáp ứng rất tốt nghiệp vụ kế toán lương cho doanh nghiệp

372
Phim này giới thiệu cho quý vị biết về nghiệp vụ kế toán lương bao gồm: lập bảng chấm công chi tiết và tổng hợp bảng chấm công, tính lương và trả lương cho từng cán bộ, hạch toán kế toán các khoản chi phí lương, bảo hiểm và nộp thuế TNCN và các khoản bảo hiểm …

Để xem phim giới thiệu các nghiệp vụ khác trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2015 vui lòng bấm vào đây.