Kiến thức MISA SME.NET 2015 đáp ứng rất tốt nghiệp vụ kế toán công...

MISA SME.NET 2015 đáp ứng rất tốt nghiệp vụ kế toán công cụ dụng cụ cho doanh nghiệp

239
Phim này giới thiệu cho quý vị biết về nghiệp vụ kế toán công cụ dụng cụ bao gồm: quản lý danh sách công cụ dụng cụ, hạch toán kế toán các nghiệp vụ công cụ dụng cụ, phân bổ chi phí công cụ dụng cụ, kiểm kê công cụ dụng cụ …

Để xem phim giới thiệu các nghiệp vụ khác trên phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2015 vui lòng bấm vào đây.