Kiến thức Phần mềm MISA SME.NET 2015 và AMIS.VN đã sẵn sàng đáp ứng...

Phần mềm MISA SME.NET 2015 và AMIS.VN đã sẵn sàng đáp ứng việc xuất khẩu báo cáo tài chính theo TT200/2014/TT-BTC để tích hợp với phần mềm iHTKK 3.1.8 mới nhất

380
Ngày 16/03/2016, Tổng cục thuế đã nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế để đáp ứng thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.
Ở phiên bản mới này có một số điểm thay đổi chung về Báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC, cụ thể:
  • Cho phép doanh nghiệp chọn kỳ báo cáo Từ ngày tháng năm… đến ngày tháng năm để đáp ứng doanh nghiệp có kỳ báo cáo khác năm tài chính và không được quá 15 tháng.
  • Đáp ứng bộ báo cáo tài chính riêng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục và doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục.
  • Bổ sung thêm đơn vị tính là đồng ngoại tệ.
  • Cho phép doanh nghiệp khai báo thông tin Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trong trường hợp doanh nghiệp thuê đơn vị khác làm công tác kế toán.
Để hỗ trợ các doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính đúng theo quy định của Tổng cục thuế một cách nhanh nhất, MISA đã phát hành 2 phiên bản MISA SME.NET 2015 R25 và MISA AMIS.VN R63 cho phép doanh nghiệp nộp Báo cáo tài chính năm 2015 theo thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC.
Ở hai phiên bản này đáp ứng đầy đủ bộ báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC cho các doanh nghiệp nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục, gồm các báo cáo sau:
  • Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01 – DN)
  • Báo cáo kết quả kinh doanh (Mẫu B02 – DN)
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B03 – DN)(Theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp)
  • Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B09 – DN)
Kính mời quý khách hàng tham khảo nội dung hướng dẫn cách lập và nộp báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC theo từng sản phẩm
Lưu ý: Đối với các DN áp dụng theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC thì Báo cáo tài chính không thay đổi gì, không áp dụng các thay đổi nói trên.