Thực hiện các nghiệp vụ kế toán mua hàng trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN

Ngoài thỏa mãn nhu cầu tác nghiệp thì có được gì thêm hay không?
Chi phí đầu tư có phù hợp với khả năng tài chính DN không?
Cộng đồng người sử dụng đánh giá sao?
Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ra sao?
Sản phẩm này so với các sản phẩm khác thì có ưu điểm gì nổi bật?
Công tác bảo hành, bảo trì, hỗ trợ sau bán hàng ra sao?
Tôi muốn mua thì phải làm thế nào?
Quá trình triển khai sản phẩm này diễn ra như thế nào?

AMIS.VN giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ kế toán mua hàng từ việc tiếp nhận các yêu cầu mua hàng, đơn đặt hàng hoặc hợp đồng, đến việc hạch toán các hóa đơn mua sản phẩm/dịch vụ, hạch toán các khoản chiết khấu, giảm giá hàng mua, trả lại hàng mua và theo dõi công nợ phải trả, thanh toán tiền mua hàng cho nhà cung cấp,… Ngoài việc đáp ứng tốt các nghiệp vụ mua hàng trong nước, mua hàng nhập kho, mua hàng đưa thẳng vào sản xuất (không qua kho),… phần mềm còn đáp ứng cả nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu. Giám đốc và Kế toán có thể quản trị chặt chẽ tình hình mua hàng của doanh nghiệp bằng các báo cáo từ Sổ chi tiết mua hàng, Báo cáo tổng hợp mua hàng theo mặt hàng, Tổng hợp mua hàng theo nhà cung cấp,…

Đặc biệt, phần mềm sẽ tự động phân bổ chi phí mua hàng theo giá trị hoặc theo số lượng của từng mặt hàng. Ngoài ra, phần mềm còn đáp ứng tốt đặc thù của các doanh nghiệp theo dõi hàng hóa theo mã quy cách (số IMEI, số khung, số máy, Số SIM,…), theo dõi hạn sử dụng,…

1. Cho phép kế toán thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ mua hàng: Mua hàng trong nước, Mua hàng nhập khẩu, Mua dịch vụ, Mua hàng qua kho, không qua kho, hoá đơn về trước hàng về sau, hàng về trước hoá đơn về sau, Mua hàng có chiết khấu, Trả lại hàng mua, Giảm giá hàng mua.

Hạch toán các hóa đơn mua hàng, mua dịch vụ

Xuất hoá đơn trả lại hàng mua và hoá đơn giảm giá hàng mua

2. Giúp kế toán công nợ theo dõi chặt chẽ công nợ phải trả theo hoá đơn, theo hợp đồng, theo nhà cung cấp.

Nắm được tình hình tổng nợ DN phải trả và tình hình nợ phải trả chi tiết cho từng nhà cung cấp

Nắm chi tiết tình hình công nợ phải trả theo từng hoá đơn cho từng nhà cung cấp

3. Tự động phân bổ chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc dỡ,…) cho từng mặt hàng theo nhiều tiêu chí: số lượng, giá trị, hoặc do kế toán tự xác định.

4. Có đầy đủ các mẫu chứng từ, báo cáo chi tiết, tổng hợp mua hàng,… theo đúng quy định của nhà nước

5. Cho phép doanh nghiệp theo dõi tình hình thực hiện các đơn mua hàng, hợp đồng mua hàng, bảng kê mua hàng, thống kê mua hàng theo nhân viên, theo nhà cung cấp,…

6. Sau khi hạch toán các hóa đơn mua hàng vào phần mềm, kế toán mua hàng có thể lập ngay Phiếu nhập kho từ hóa đơn mua hàng vừa nhập. Kế toán kho và Thủ kho sẽ nhận được Phiếu nhập kho ngay trên màn hình giao diện của mình mà không phải nhập liệu lại, tiết kiệm được thời gian cho Kế toán kho, Thủ kho và giảm thiểu sai xót.

Quỹ Ngân hàng Mua hàng Bán hàng
Kho Hợp đồng Tài sản cố định Công cụ dụng cụ
Giá thành Thuế Ngân sách Tổng hợp