Ngoài thỏa mãn các nghiệp vụ kế toán, Doanh nghiệp được thêm gì khi triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN?

  • Quản trị bán hàng: giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ từ Marketing, Bán hàng, đến hỗ trợ sau bán hàng. Xem thêm Quản trị bán hàng tại đây.
  • Quản trị nhân sự: giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ Quản trị nhân sự: Hoạch định nguồn nhân lực, Tuyển dụng, Quản lý hồ sơ, Quản lý hợp đồng lao động, Quản lý đào tạo, Đánh giá, Chấm công, Quản lý thời gian, Tính lương, Thuế, Bảo hiểm, Khen thưởng, Kỷ luật, Giải quyết nghỉ việc, Quản lý tài sản, Quản lý công tác phí,… xem thêm chi tiết Quản trị nhân sự tại đây.
  • Quản trị công việc: giúp các cấp quản lý Doanh nghiệp giao việc cho nhân viên, nhắc và theo dõi tiến độ công việc, đánh giá kết quả thực hiện công việc và có thể ủy quyền khi giao việc. Xem thêm Quản trị công việc tại đây.
  • Quản trị truyền thông: giúp Doanh nghiệp truyền thông chủ trương, chính sách, tin tức hoạt động, văn hóa, thể thao,… cho nhân viên kịp thời, khuyến khích các phong trào văn hóa, văn nghệ, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
  • Quản trị Sáng kiến: giúp doanh nghiệp thu thập, bình chọn, đánh giá hiệu quả áp dụng các sáng kiến, phát huy sự sáng tạo của mọi nhân viên trong doanh nghiệp, tuyên dương những sáng kiến có giá trị. Xem thêm Quản trị sáng kiến tại đây
  • Quản trị tri thức: giúp doanh nghiệp tổng hợp Tri thức của doanh nghiệp theo từng chủ đề, nhân viên dễ dàng tra cứu, xem trực tuyến và bình luận đóng góp ý kiến. Xem thêm Quản trị tri thức tại đây.
  • Quản trị hành chính: giúp doanh nghiệp quản trị công tác quản lý và sử dụng tài sản, quản trị công tác văn thư lưu trữ các văn bản đi, văn bản đến, lưu trữ các tư liệu phim, ảnh, tài liệu,… để nhân viên có thể khai thác, tra cứu trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Đặc biệt, nghiệp vụ kế toán kết nối với các nghiệp vụ Bán hàng, Nhân sự để trao đổi dữ liệu theo hướng đầu ra của nghiệp vụ này là đầu vào của nghiệp vụ kia giúp Doanh nghiệp tự động hóa các quy trình tác nghiệp và tối ưu nguồn lực.

Kết nối với Bán hàng để tiếp nhận các thông tin của Báo giá, Đơn hàng, Hợp đồng,
Đề nghị cấp hóa đơn và cập nhật tình hình thu nợ

Tự động nhận bảng tổng hợp lương, thuế, bảo hiểm từ Nhân sự để hạch toán

Ngoài ra, Doanh nghiệp có thể tham khảo rất nhiều các tài liệu đào tạo nội bộ về Kiến thức, Kỹ năng và quy trình tác nghiệp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp,… mà MISA đã đữa sẵn vào dữ liệu khi Doanh nghiệp đăng ký dùng AMIS.VN.