Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN đáp ứng nghiệp vụ Quản trị sản xuất tại các doanh nghiệp như thế nào?

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ quản trị sản xuất bao gồm:
  • Lập kế hoạch/đơn đặthàng cần sản xuất
  • Dự tínhnguyên vật liệu cần mua, cần sản xuất để đáp ứng kế hoạch/đơn đặthàng
  • Lập yêu cầu mua hàng để yêu cầu bộ phận mua hàng thực hiện việc mua nguyên vật liệu
  • Lập lệnh sản xuất để yêu cầu bộ phận sản xuất đưa vào sản xuất
  • Theo dõi tiến độ sản xuất và đánh giá chất lượng sản xuất
AMIS.VN phù hợp triển khai cho cả doanh nghiệp sản xuất liên tục và sản xuất theo đơn đặt hàng


Tổng quan mô hình nghiệp vụ quản trị sản xuất trên AMIS.VN
1. Lập kế hoạch/đơn đặthàng cần sản xuất
a. Lập kế hoạch sản xuất
Dựa vào kết quả dự báo nhu cầu thị trường, bộ phận kế hoạch sản xuất tiến hành lập kế hoạch sản xuất. AMIS.VN giúp bộ phận kế hoạch sản xuất:
Lập kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng sản phẩm theo thời gian (tuần, tháng, quý, năm).
AMIS.VN cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ người dùng dễ dàng, nhanh chóng lập được kế hoạch sản xuất từng sản phẩm chi tiết theo từng ngày, tuần, tháng

Theo dõi các kế hoạch sản xuất được lập ra trong kỳ: Kế hoạch nào chưa đưa vào sản xuất, kế hoạch nào đang sản xuất, kế hoạch nào đã hoàn thành, thời gian sản xuất của từng kế hoạch.

b. Lập đơn hàng cần sản xuất

Dựa vào đơn đặt hàng của khách hàng, bộ phận kinh doanh kiểm tra hàng tồn kho, nếu không đủ để giao hàng thì bộ phận kinh doanh yêu cầu bộ phận kế hoạch sản xuất thực hiện việc sản xuất. AMIS.VN giúp bộ phận kế hoạch sản xuất:
Lập đơn đặt hàng cần sản xuất dựa trên thông tin đơn đặt hàng mà bộ phận kinh doanh đã lập ở ứng dụng Bán hàng (CRM) giúp bộ phận kế hoạch sản xuất có thể kế thừa toàn bộ thông tin về đơn đặt hàng kinh doanh đã lập mà không phải nhập liệu lại.


Xem đơn hàng dễ dàng biết được cần phải sản xuất sản phẩm gì, số lượng tồn kho đã có, số lượng cần sản xuất, thời gian cần phải giao hàng, khách hàng nào, sản xuất cho đơn đặt hàng nào,…

Quản lý danh sách đơn hàng sản xuất đã lập trong kỳ: Đơn hàng nào đã được đưa vào sản xuất, đơn hàng nào chưa sản xuất, mức độ ưu tiên, thời gian giao hàng,…


2. Dự tínhnguyên vật liệu cần mua, cần sản xuất để đáp ứng kế hoạch/đơn đặthàng

Dựa trên kế hoạch sản xuất, đơn hàng cần sản xuất đã lập và định mức nguyên vật liệu của từng sản phẩm, AMIS.VN tự động lập bảng dự tính nguyên vật liệu để xác định số lượng nguyên vật liệu cần mua theo từng ngày, tuần hoặc tháng.

AMIS.VN cho phép lập dự tính NVL cho một hoặc nhiều kế hoạch sản xuất/đơn hàng kết hợp nhiều điều kiện tính toán như loại trừ vật tư đang mua, loại trừ tồn kho, thời gian lưu kho tối đa, đảm bảo tồn kho tối thiểu,… Đặc biệt bộ phận kế hoạch sản xuất có thể tính được NVL nào cần đặt mua ngày nào, cần nhập về ngày nào để kịp cho bộ phận sản xuất
Sau khi lập các bảng dự tính nguyên vật liệu, bộ phận kế hoạch có thể dễ dàng tra cứu, tìm kiếm xem dự tính NVL được lập từ những đơn đặt hàng, hay từ kế hoạch nào.
3. Lập đơn mua hàng để yêu cầu bộ phận mua hàng mua nguyên vật liệu
Từ các bảng dự tính nguyên vật liệu, AMIS.VN giúp bộ phận kế hoạch lập các đơn mua hàng để chuyển đến bộ phận mua hàng.


Bộ phận kế hoạch có thể xác định chi tiết từng NVL cần mua của nhà cung cấp nào, số lượng cần mua, ngày cần có, ngày cần mua,… trong đơn mua hàng

AMIS.VN giúp bộ phận kế hoạch sản xuất theo dõi được tình trạng của từng đơn mua hàng để biết được đơn mua hàng nào chưa được chuyển cho bộ phận mua hàng, đơn mua hàng nào đã mua nhưng hàng đang đi đường, đơn mua hàng nào đã mua về nhập kho. Đồng thời xác định những NVL nào cần mua theo từng tuần, từng tháng để yêu cầu bộ phận mua hàng đặt mua hàng.

4. Lập lệnh sản xuất để yêu cầu bộ phận sản xuất đưa vào sản xuất
Sau khi lập đơn hàng cần sản xuất và bảng dự tính nguyên vật liệu, AMIS.VN giúp bộ phận kế hoạch lập các lệnh sản xuất để yêu cầu bộ phận sản xuất thực hiện việc sản xuất sản phẩm.

AMIS.VN cho phép lập lệnh sản xuất từ đơn đặt hàng hoặc từ bảng dự tính nguyên vật liệu để có thể kế thừa được các thông tin về sản phẩm cần sản xuất, số lượng, ngày giao hàng, nguyên vật liệu cần sử dụng,… giúp bộ phận kế hoạch sản xuất tiết kiệm thời gian nhập lại các thông tin trên lệnh sản xuất.
Hàng ngày, bộ phận kế hoạch sản xuất và bộ phận sản xuất dễ dàng xem được danh sách tất cả các lệnh sản xuất đã được lập theo từng phân xưởng sản xuất: Lệnh sản xuất nào đã được phát lệnh, chờ phát lệnh, đã tạm dừng, hay tạm hoãn,… để nắm bắt tình hình sản xuất và có những quyết định, chỉ đạo điều hành sản xuất kịp thời.
Trên từng lệnh sản xuất có thể tham chiếu đến các đơn đặt hàng hoặc bảng dự tính NVL, xem trạng thái, chuyển trạng thái, lọc lệnh sản xuất theo từng phân xưởng,…
Dựa vào các công đoạn và tỷ lệ hoàn thành của từng công đoạn so với tổng thời gian cần thiết để sản xuất được một sản phẩm, bộ phận kế hoạch có thể dự báo được khả năng và thời gian hoàn thành theo từng lệnh sản xuất để biết được đơn hàng có sản xuất kịp để giao hàng cho khách hàng hay bị muộn.
5. Theo dõi tiến độ sản xuất và đánh giá chất lượng sản xuất
a. Theo dõi tiến độ sản xuất
Hàng ngày, bộ phận sản xuất cập nhật số lượng sản phẩm sản xuất được hoặc số lượng bán thành phẩm theo từng công đoạn, AMIS.VN sẽ tự động tính toán tỷ lệ % hoàn thành của từng lệnh sản xuất giúp giám đốc, bộ phận kế hoạch sản xuất dự báo được khả năng và thời gian có thể hoàn thành các đơn đặt hàng, từ đó có những quyết định chỉ đạo sản xuất kịp thời, đảm bảo luôn kịp tiến độ giao hàng cho khách hàng.

Nhiều báo cáo, biểu đồ phân tích trên AMIS.VN giúp giám đốc, bộ phận kế hoạch, bộ phận sản xuất dễ dàng nắm bắt các thông tin về:
  • Tỷ lệ sản xuất hoàn thành theo từng lệnh sản xuất

  • Những lệnh sản xuất bị trễ hạn

  • Thống kê số lượng thành phẩm sản xuất được theo từng ngày/tuần/tháng so với mục tiêu sản xuất đề ra

  • Và nhiều báo cáo, biểu đồ phân tích khác
b. Đánh giá chất lượng sản xuất
Dựa vào số lượng thành phẩm sản xuất được, số lượng bán thành phẩm theo từng công đoạn, số lượng phế phẩm theo từng công đoạn do bộ phận sản xuất cập nhật hàng ngày/tuần, AMIS.VN xác định tỷ lệ phế phẩm của từng sản phẩm theo lệnh sản xuất, theo phân xưởng để đánh giá chất lượng sản xuất từ đó giúp giám đốc, bộ phận kế hoạch sản xuất, bộ phận sản xuất phát hiện vấn đề, tìm nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ phế phẩm cao để có biện pháp cải tiến giảm tỷ lệ phế phẩm, nâng cao chất lượng sản xuất.